en-USth-TH

narama9

หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เป็นหน่วยงานที่ดําเนินงานด้านจดหมายเหตุ มีหน้าที่ในการรวบรวม จัดหมวดหมู่ จัดทําเครื่องมือช่วยค้น เก็บรักษา และให้บริการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ตลอดจนเผยแพร่ เอกสารจดหมายเหตุที่เกี่ยวเนื่องในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบรมวงศานุวงศ์ เป็นคลังปัญญาที่มีค่าต่อหน่วยงานราชการ นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป อีกทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจนานัปการ จึงนับได้ว่า หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช แห่งนี้ เป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่แสดงให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ชาติไทยที่น่าจดจำ อันจะทำให้พสกนิกรชาวไทยเกิดความซาบซึ้งในพระปรีชาสามารถ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และมีความจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์สืบต่อไป

นอกจากนี้ ภายในหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ยังจัดแสดงนิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจนานัปการที่ทรงอุทิศพระกำลังพระวรกาย และพระปรีชาญาณ เพื่อพระราชทานความผาสุกร่มเย็นให้แก่พสกนิกรของพระองค์อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน เนื้อหาที่นำเสนอแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ พระราชประวัติ จัดแสดงในอาคาร ๓ ส่วนที่ ๒ พระราชกรณียกิจ จัดแสดงในอาคาร ๔ แต่ละอาคารมีพื้นที่รวม ๓,๐๐๐ ตารางเมตร เนื้อหานิทรรศการนำเสนอผ่านรูปแบบการจัดแสดงเอกสารจดหมายเหตุ ภาพถ่าย สื่อเสียง สื่อสารคดี สิ่งของ รวมทั้งการจำลองบรรยากาศที่ใกล้เคียงกับเหตุการณ์เละเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าชมเข้าถึงข้อมูลได้อย่างชัดเจน และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทยมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ
อาคาร3
อาคาร4
แผนที่
QR Code

หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

สถานที่ตั้ง : ถนนสายบางขันธ์ - คลองหลวง ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐

โทรศัพท์ : ๐ ๒๙๐๒ ๗๙๔๐ ต่อ ๑๑๓

โทรสาร : ๐ ๒๙๐๒ ๗๙๔๑

เวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

QR Code ระบบสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุ
สอบถามรายละเอียด 022811599