en-USth-TH

trangarchives

หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ตรัง

การก่อตั้งหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ตรัง มีภารกิจ รวบรวม ประเมินคุณค่า เก็บรักษา ให้บริการเอกสารสำคัญของชาติและของท้องถิ่น ดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าวิจัย พัฒนา และเผยแพร่เอกสารสำคัญของชาติและของท้องถิ่น บันทึกเหตุการณ์สำคัญของท้องถิ่น รวบรวม แสวงหา และสงวนรักษาฟิล์มภาพยนตร์ วีดีทัศน์ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาและค้นคว้า ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ฯพณฯ ชวน หลีกภัย ได้มอบเอกสารจำนวนมากและของที่ระลึกแก่ หจช.ตรัง ทั้งเอกสารและสิ่งของสะท้อนถึงประวัติชีวิต การปฏิบัติงานในบทบาทนักการเมือง การดำรงตำแหน่งในหน้าที่ต่าง ๆ จนถึงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีคุณค่าอย่างยิ่งในด้าน ประวัติศาสตร

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ
อาคาร3
อาคาร4
แผนที่

หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง

พื้นที่รับผิดชอบ : ตรัง กระบี่ พังงา ภูเก็ต และระนอง
สถานที่ตั้ง : ถนนหนองยวน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000

โทรศัพท์ : 0 7521 2504
โทรสาร : 0 7521 4045

เวลาทําการ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 16.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

QR Code ระบบสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุ
สอบถามรายละเอียด 022811599