en-USth-TH

Order

ข้อกำหนดและเงืิ่อนไขการบริการทำสำเนาเอกสารจดหมายเหตุ

 

การขอทำสำเนาเอกสารจดหมายเหตุ

        เมื่อผู้ค้นคว้าสั่งขอทำสำเนาเอกสารจากระบบและชำระเงินแล้ว ผู้ค้นคว้าจะได้รับอีเมล์เพื่อยืนยันการสั่งทำสำเนาเอกสารพร้อมรายละเอียดการรับเอกสารที่สั่งทำสำเนา อีเมล์ที่ส่งจะเป็นข้อมูลที่ผู้ค้นคว้าระบุ ขั้นตอนการสมัครสมาชิก

 

เงื่อนไขการขอทำสำเนาเอกสารจดหมายเหตุ

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กำหนดให้มีการขอทำสำเนาเอกสารจากระบบสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุ ผ่านรูปแบบออนไลน์ได้แล้ว มีการกำหนดเงื่อนไขในการขอทำสำเนาเอกสารจดหมายเหตุ มีการกำหนดเงื่อนไขการขอทำสำเนาเอกสารจดหมายเหตุ ดังต่อไปนี้

 • การสั่งทำสำเนาเอกสารผ่านช่องทาง Online สามารถใช้กับเอกสารประเภท เอกสารโสตทัศนภาพ และ แผนที่ แผนผัง แบบแปลน เท่านั้น
 • จำกัดการขอทำสำเนาเอกสาร จำนวน 30 ภาพ หรือ รายการ / 1 คำสั่งขอทำสำเนา หากต้องการทำสำเนาเพิ่มเติมต้องทำรายการคำร้องใหม่
 • การชำระค่าบริการ จะต้องทำการชำระค่าบริการภายใน 7 วัน ทางสำนักหอจดหมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกคำสั่งทำสำเนาหากชำระเงินช้ากว่ากำหนด และหากต้องการสั่งทำสำเนา ขอให้ผู้ค้นคว้าทำรายการสั่งทำสำเนามาอีกครั้ง

         **ทางสำนักฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่ทำสำเนาเอกสารหากไม่ได้รับการยืนยันการชำระเงิน**

 

เงื่อนไขการชำระเงิน

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กำหนดให้มีการขอทำสำเนาเอกสารจากระบบสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุ ผ่านรูปแบบออนไลน์ได้แล้ว และกำหนดช่องทางการชำระค่าบริการ  มีการกำหนดเงื่อนไขการชำระค่าบริการขอทำสำเนาเอกสารจดหมายเหตุ ดังต่อไปนี้

 • ผู้ที่ทำคำขอทำสำเนาเอกสารต้องนำใขแจ้งชำระค่าบริการจากระบบ ไปชำระค่าบริการภายใน ระยะเวลา 7 วันทำการ
 • สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติกำหนด รายละเอียดช่องทางการชำระค่าบริการ
 • หลังจากได้รับข้อมูลการชำระค่าบริการแล้ว ระบบจะส่ง e-mail เพื่อยืนยันการชำระเงินและจัดส่งฝบนัดรับเอกสาร ทาง email ที่ได้ลงทะเบียนไว้ในระบบ
 • การชำระค่าบริการ จะต้องทำการชำระค่าบริการภายใน 7 วัน หากเกินกำหนดรายการขอทำสำเนาจะถูกยกเลิกจากระบบ (ทางสำนักหอจดหมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกคำสั่งทำสำเนาหากชำระเงินช้ากว่ากำหนด และหากต้องการสั่งทำสำเนา ขอให้ผู้ค้นคว้าทำรายการสั่งทำสำเนามาอีกครั้ง)

         **ทางสำนักฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่ทำสำเนาเอกสารหากไม่ได้รับการยืนยันการชำระเงิน**

 

เงื่อนไขการรับเอกสารจดหมายเหตุ

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กำหนดให้มีการขอทำสำเนาเอกสารจากระบบสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุ ผ่านรูปแบบออนไลน์ได้แล้ว และกำหนดช่องทางการชำระค่าบริการและเงื่อนไขการรัลเอกสารที่สั่งทำสำเนา  และมีการกำหนดเงื่อนไขการรับสำเนาเอกสารจดหมายเหตุ ดังต่อไปนี้

 • การขอทำสำเนาเอกสารจดหมายเหตุ ผ่านช่องทางออนไลน์ ผู้ขอทำสำเนาต้องขอรับสำเนาเอกสารด้วยตัวเอง ณ ห้องบริการเอกสารจดหมายเหตุหน่วยงานเจ้าของเอกสารเท่านั้น
 • สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติยังไม่มีนโยบายการจัดส่งสำเนาเอกสารให้ผู้ขอทำสำเนา (กรณีมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ)
 • การขอรับเอกสารจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนและใบนัดรับเอกสาร จาก e-mail ยืนยันการชำระเงินและจัดส่งใบนัดรับเอกสาร มาแสดงด้วยทุกครั้ง
 • การมอบอำนาจการรับเอกสารแทน ต้องมีเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจในการขอรับสำเนาเอกสาร (ทางสำนักหอจดหมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ)

         **บริการขอรับเอกสารจดหมายเหตุที่ขอทำสำเนาจากระบบ  เวลาทําการ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 16.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ **

 

      

      

QR Code ระบบสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุ
สอบถามรายละเอียด 022811599