en-USth-TH

หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ สงขลา

หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สงขลา เป็นศูนย์กลางการให้บริการเอกสารจดหมายเหตุที่มีการบริหารจัดการและดำเนินงานที่ได้มาตรฐานทันสมัย และเชื่อมโยงข้อมูลการให้บริการด้านจดหมายเหตุกับหอจดหมายเหตุแห่งชาติอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สงขลา มีภารกิจหลัก

ในการติดตาม แสวงหา รับมอบ การประเมินคุณค่าเพื่อการจัดเก็บ อนุรักษ์ เผยแพร่ และการให้บริการเอกสารจดหมายเหตุประเภทต่าง ๆ การจัดทำบันทึกเหตุการณ์สำคัญของชาติ เป็นศูนย์ข้อมูลและศูนย์ประสานงานจดหมายเหตุและปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ
อาคาร3                 หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สงขลา
อาคาร4       
แผนที่

หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สงขลา

พื้นที่รับผิดชอบ : ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา และสตูล
สถานที่ตั้ง : ในบริเวณสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ ถนนกาญจนวนิช ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา 90110

โทรศัพท์ : 074 212 479 ต่อ 101-106, 074 212 562

โทรสาร : 074 212 182

เวลาทําการ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

QR Code ระบบสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุ
สอบถามรายละเอียด 022811599