en-USth-TH

แนะนำการใช้งานระบบ

ระบบบริการเอกสารจดหมายเหตุเพื่อประชาชน สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

กรมศิลปากร ได้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลด้านมรดกศิลปวัฒนธรรมแขนงต่าง ๆ ไว้ในแม่ข่ายกรมศิลปากรมากกว่าแสนรายการ อาทิ ฐานข้อมูลโบราณวัตถุฐานข้อมูล โบราณ สถาน ฐานข้อมูลหนังสือ ฐานข้อมูลเอกสารจดหมายเหตุ เป็นต้น โดยในส่วนของ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ นั้นประกอบด้วยข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งล้วนแต่เป็นองค์ความรู้ซึ่งทรงคุณค่า หากแต่ยังมิได้ถูกจัดเก็บในระบบอย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอ ซึ่งทำให้ข้อมูลเหล่านั้นเผยแพร่ออกสู่สายตาประชาชนเพียงบางส่วน สำหรับผู้ที่สนใจเฉพาะกลุ่มเท่านั้น หากได้มีการจัดทำระบบการจัดการอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพแล้ว นอกจากจะเป็นการสานต่อการอนุรักษ์ข้อมูลเหล่านี้ และยังเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้สนใจทั่วไป ได้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย

กรมศิลปากร ได้มีโครงการพัฒนาระบบบริการเอกสารจดหมายเหตุเพื่อประชาชน สำหรับสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เพื่อบริหารจัดการสารสนเทศจดหมายเหตุแห่งชาติ และ เชื่อมโยงกับจดหมายเหตุแห่งชาติ สาขาส่วนภูมิภาค เพื่อพัฒนาให้เป็นระบบฐานข้อมูลกลางศิลปวัฒนธรรมที่เป็นรูปธรรม ให้ระบบดังกล่าวสามารถเปิดให้บริการ ประชาชนสืบค้นได้ทั้งภายในองค์กร หรือภายนอก ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงระบบการจัดการฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และโบราณคดีที่มีจำนวนมาก และมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลา การจัดการฐานข้อมูลในระบบไฟล์ดิจิทัล สำหรับแสดงเป็นภาพตัวอย่างในระหว่างการสืบค้นผ่านเครือข่าย และการขอทำสำเนา ในกรณีที่ต้องใช้อ้างอิงทางการศึกษา นอกจากนั้นยังต้องพัฒนาให้จัดการฐานข้อมูลผู้ค้นคว้า ทั้งประวัติการขอใช้บริการ และการขอทำสำเนา พร้อมทั้งสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายงานจดหมายเหตุแห่งชาติทั่วประเทศได้อีกด้วย

เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการให้บริการด้านการเผยแพร่ข้อมูลเอกสารจดหมายเหตุ อย่างกว้างขวางและหลากหลายในการเข้าถึงข้อมูล และเป็นการเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงข้อมูล กระจายโอกาสการเข้าถึงข้อมูลของผู้ที่สนใจและประชาชนที่อยู่ในสถานที่ต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศให้เข้าถึงแหล่งข้อมูลดังกล่าว ซึ่งเป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และพันธกิจของหน่วยงาน รวมถึงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนางานด้านบริการเอกสารจดหมายเหตุ และนโยบาย ไทยแลน 4.0 ของรัฐบาล สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติให้บริการประชาชนผ่าน ฐานข้อมูลเอกสารจดหมายเหตุ

ระบบบริการสืบค้นข้อมูล ฐานข้อมูลกลางเอกสารจดหมายเหตุ

เป็นการให้บริการสืบค้นข้อมูลเอกสารจดหมายเหตุที่มีการรวบรวมไว้ในฐานข้อมูลกลางเอกสารจดหมายเหตุ มีเอกสารจดหมายเหตุจากหน่วยงานภายในหอจดหมายเหตุทุกภูมิภาคทำการจัดเก็บไว้ในรูปแบบดิจิทัลไฟล์ แต่เนื่องจากตัวเอกสารจดหมายเหตุเป็นเอกสารที่มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ จึงมีข้อจำกัดในการเผยแพร่ข้อมูลเอกสารทั้งหมดให้ดูผ่านระบบได้ การให้บริการผ่านฐานข้อมูลออนไลน์จึงเป็นการให้ข้อมูลสืบค้นในรูปแบบตัวอย่าง ข้อมูลเท่านั้น เช่น เอกสารจดหมายเหตุลายลักษณ์ จะเป็นเพียงการให้สืบค้นข้อมูลบัญชีเอกสาร หรือ สารบัญของเอกสารเท่านั้น เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุประเภทภาพ จะเป็นการให้ข้อมูลภาพที่เป็นเพียงภาพที่มีความสะเอียดต่ำเท่านั้น เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุประเภทแถบเคลื่นไหว จะเป็นการให้ข้อมูลที่เป็นเพียงตัวอย่างที่มีความสามารถแสดงได้เพียง 2 นาทีเท่านั้น เป็นต้น หากผู้ต้องการใช้ข้อมูลที่แสดงบนระบบสืบค้นจะต้องดำเนินการขอใช้เอกสาร ณ หน่วยงานเจ้าของเอกสารที่ระบุเท่านั้น

ระบบบริการสืบค้นข้อมูล ฐานข้อมูลภายในหน่วยงาน หอจดหมายเหตุแห่งชาติ

เป็นการให้บริการสืบค้นข้อมูลเอกสารจดหมายเหตุที่มีการรวบรวมไว้ใน เอกสารจดหมายเหตุของแต่ละหน่วยงานตามเขตพื้นที่ รับผิดชอบของหน่วยงานนั้น ๆ ให้บริการสืบค้นข้อมูลเอกสารจดหมายเหตุทุกประเภทที่มีการจัดเก็บ แสดงผลในรูปแบบเอกสารขนาดใหญ่ ทุกประเภท สามารถทำคำร้องขอยืม หรือขอทำสำเนาเอกสารจากระบบให้บริการภายในหน่วยงานได้ ให้บริการรูปแบบ Intranet และจะไม่สามารถสืบค้นเอกสารของหน่วยงานอื่นได้ ผู้ใช้บริการจะต้องทำคำมีบัตรประจำตัวผู้ค้นคว้าก่อนใช้บริการ และจะต้องบันทึกสถิติการเข้ารับบริการกับทางหอจดหมายเหตุก่อนทุกครั้งที่เข้าใช้บริการ บัตรประจำตัวผู้ค้นคว้าสามารถนำไปใช้กับหน่วยงานภายในหอจดหมายเหตุได้ทุกแห่ง

ระบบบริการขอสำเนาเอกสารจดหมายเหตุออนไลน์ รองรับการชำระค่าบริการรูปแบบ e-payment ภาครัฐ

เพื่อเพิ่่มโอการในการเข้าถึงข้อมูลของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ได้เพิ่มช่องทางในการให้บริการ และการขอทำสำเนา ในกรณีที่ต้องใช้อ้างอิงทางการศึกษา สามารถสั่งขอทำสำเนาเอกสารในรูปแบบออนไลน์จากระบบสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุ และยังมีการพัฒนาส่วนของการรับชำระค่าบริการดังกล่าวผ่านช่องทาง e-payment ภาครัฐที่เป็นนโยบายของรัฐบาลที่จะก้าวเข้าสู่สังคมดิจิทัล สังคมไร้เงินสด ผู้ที่มีความประะสงค์สามารถทำรายการจากระบบและยืนยันข้อมูลการสั่งสำเนาเอกสารพร้อมทั้งพิมพ์ใบแจ้งชำระค่าบริการ เพื่อชำระค่าบริการตามช่องทางที่กำหนด

การเชื่อมโยงข้อมูลฐานข้อมูลราษฏรของกรมการปกครอง

มีการพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลกรมการปกครองเพื่อขอข้อมูลส่วนบุคคลที่จะทำการสมัครสมาชิกกับสำนักหอจดหมายเหตุ ทั้งรูปแบบออนไลน์ และ ออฟไลน์

QR Code ระบบสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุ
สอบถามรายละเอียด 022811599